Als gevolg van de natuurlijke dynamiek is het eiland in noordelijke richting verplaatst en ligt het, voor zeehonden en vogels belangrijkste deel (omgeving van de vloedlijn), nu feitelijk deels buiten het gesloten gebied. Daarmee is de werking van de bescherming momenteel niet optimaal/effectief. De voor vogels en zeehonden niet gebruikte delen van het eiland zijn in de huidige situatie afgesloten voor recreatie, terwijl de voor deze dieren belangrijke rustgebieden momenteel juist vrij toegankelijk zijn. Met name vanaf de zeezijde vindt nu verstoring plaats van boten die tot vlak tegen de vloedlijn aan varen en er zelfs voor anker gaan, exact op de plekken die voor vogels en zeehonden het meest belangrijk zijn.
Beoogd wordt daarom het gesloten gebied noordelijk op te schuiven. Hierdoor wordt aan de noordzijde van het eiland, zowel aan de zee- als landzijde van de vloedlijn, weer een goed beschermd rustgebied voor vogels en zeehonden gerealiseerd. Voorts wordt beoogd het gesloten gebied in noordoostelijke richting te 'kantelen' zodat het weer in overeenstemming is met de recent veranderde vorm en ligging van het eiland. Door deze begrenzing te herijken wordt enerzijds optimale rust gecreëerd voor de natuurdoelen en anderzijds een groter deel van het droge deel van het eiland vrijgegeven voor recreatie.

https://tinyurl.com/noorderhaaksbaz

https://tinyurl.com/noorderhaakstoelichting